תשלום ועד בית בכרטיס אשראי – בלינק מערכת לניהול ועד בית תשלום ועד בית בכרטיס אשראי - תוכנה לניהול ועד בית - ניהול ועד בית זה בלינק

Building the Future of Buildings

Thousands of buildings and apartments of all types – from low-rise buildings to luxury towers – use Bllink’s software for collecting, tracking and sending receipts for building payments

You're in good company

01

Full command center

manager can review real time data, produce reports instantly, handle all invoices, and schedule payments for tenants

02

Streamlined payment system

A secure and user-friendly portal where tenants can make payments using multiple methods, and manager can collect and send reminders

03

100% peace of mind

Simplifies and speeds up collections processes, increases tenant satisfaction and decrease stress for property managers

04

Recurring payments

no need to waste time and efforts for failed payments. Bllink's automatic processes ensures valid and updated payment method

Take it from them

Let's get Started

Start now
Skip to content